همکاری

شرکت "آی بی سی" به شرکت ها در پروژه ای بین المللی تجاری پیشنهاد سرمایه گذاری و همکاری می نماید. شرکتهای ما همچنین می توانند با برقراری ارتباط با مخاطبان هدف، مصرف کنندگان، حسن نیت خود را ثابت کنند، اعتماد مشتریان را جلب کنند و خود را به عنوان یک موسسه با مسئولیت اجتماعی و علاقه مند به حمایت از توسعه جامعه ما نشان بدهند. به امید مشارکت دراز مدت

درخواست تماس