موافقتنامه حریم خصوصی


 

بر اساس قانون فدرال روسیه شماره 152 با عنوان «در مورد اطلاعات شخصی» از تاریخ 27/06/2006 با دسترسی و استفاده از این سایت شما کاملاً آزاد و با اختیار خود و به نفع خود بدون قید و شرط موافقت و تأیید می نمایید که این شرکت با سهامی مسئولیت محدود با نام «آی بی سی» (که در مطابقت با قانون روسیه به شماره ثبت 1133019003743 و به آدرس 414057، روسیه، آستراخان، خیابان نیکولای آستروفسکی، ساختمان 130 ب) می‌تواند اطلاعات و داده‌های شخصی شما را تنها برای مدیریت خدمات درخواستی شما بکار ببرد. ا

داده‌های شخصی به معنی هر گونه‌ اطلاعاتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حتی در ارتباط با هر گونه اطلاعات دیگر به فرد حقیقی یا حقوقی معینی مربوط می شود. ا

این‌جانب رضایت خود را برای استفاده از اطلاعات شخصی که در ذیل آماده را بیان می کند: ا

اسم و اسم خوانوادگی یا اسم شرکت و سمت؛ -

ا- شماره تلفن؛

پست الکترونیکی؛ -

ا - نشانی پروتکل اینترنت؛

این رضایت در جهت کاربرد اطلاعات شخصی این‌جانب از جمله جمع آوری ، سیستم سازی ، ذخیره سازی ، شفاف سازی (به روزرسانی ، تغییر) ، استفاده ، شخصی سازی و همچنین اجرای سایر اقدامات پیش بینی شده توسط قانون فعلی فدراسیون روسیه با استفاده یا بدون استفاده از

وسایل اتوماسیون از طرف این‌جانب به این شرکت اعطا می شود.ا

رضایت حاضر به منظور محقق نمودن اهداف ذیل اعطا می شود: ا

ا - دریافت خدمات به اینجانب؛

ا – اطلاع رسانی مربوط به خدمات ارائه شده؛

ا – تهیه و ارسال پاسخ های استعلامات؛

ا – اطلاع رسانی تبلیغاتی / اطلاع رسانی رویدادها، خدمات و سرویس های ویژه، کالا ها . ا

این رضایت تا زمان پس گرفتن آن بوسیله ارسال اطلاعیه ذیربط به نشانی مذکور اعتبار دارد. طبق بندهای 2 – 11 جزء 1 ماده 6، جزء 2 ماده 10 و جزء 2 ماده 11 قانون فدرال شماره 152 با عنوان «در مورد اطلاعات شخصی» از تاریخ 27/06/2006 در صورت پس گرفتن اجازه این‌جانب این شرکت حق دارد بدون رضایت اینجانب به استفاده از اطلاعات شخصی اینجانب ادامه دهد.ا                                                                                                                                                      ا                

درخواست تماس